Privacy Policy

(Terug)

 

De toneelclub Melick hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens.
In deze privacy policy willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij
omgaan met persoonsgegevens.
Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met uw
persoonsgegevens. De toneelclub Melick houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke
wet- en regelgeving, waaronder de algemene verordening Gegevensbescherming. Dit brengt
met zich mee dat wij in ieder geval:

 Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze
zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit Privacy
policy:

 Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke
minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;

 Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de
verwerking van uw persoonsgegevens;

 Passende technische en organisatorische maatregelingen hebben genomen zodat de
beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;

 Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor de
uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;

 Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen
wijzen en respecteren.

Als toneelclub zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens.
Indien u na het doornemen van ons Privacy policy, of in algemenere zin, vragen heeft
hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via de contactgegevens onder aan dit
document.

Naam: M. Frunt
Telefoonnummer: 06-30600222
E-mailadres: mat.frunt@kpnplanet.nl